CharactersMain CharactersHikaru ShindoFujiwara no SaiAkira ToyaHaze Middle SchoolAkari FujisakiTetsuo KagaYuuki MitaniKimihiro TsutsuiMasako KanekoKumiko TsudaInseiYoshitaka WayaShinichiro IsumiAsumi NaseKousuke OchiYuuta FukuiToshiteru AdachiToshinori HondaRyo IijimaProKoyo ToyaSeiji OgataKiyoharu YashiroAtsushi KurataShigeo MorishitaKuwabaraZamaMitsuru MashibaHiroyuki AshiwaraMichio ShirakawaForegneirsYongha KoLe PingSuyong HongYang HaiOthersTatsuhiko KadowakiKawaiToshiro TsubakiAmanoHarumi IchikawaYunMitsuko ShindoHeihachi ShindoAkiko ToyaMediaMangaList of ChaptersAnimeList of EpisodesMusicOpening themesEnding themesCharacter SongsGamesGoRulesGobanGo TitlesFamous PlayersHikago WikiUsage of TemplatesHelpAnime/Manga Hub