Characters Main Characters Hikaru Shindo Fujiwara no Sai Akira Toya Haze Middle School Akari Fujisaki Tetsuo Kaga Yuuki Mitani Kimihiro Tsutsui Masako Kaneko Kumiko Tsuda Insei Yoshitaka Waya Shinichiro Isumi Asumi Nase Kousuke Ochi Yuuta Fukui Toshiteru Adachi Toshinori Honda Ryo Iijima Pro Koyo Toya Seiji Ogata Kiyoharu Yashiro Atsushi Kurata Shigeo Morishita Kuwabara Zama Mitsuru Mashiba Hiroyuki Ashiwara Michio Shirakawa Foregneirs Yongha Ko Le Ping Suyong Hong Yang Hai Others Tatsuhiko Kadowaki Kawai Toshiro Tsubaki Amano Harumi Ichikawa Yun Mitsuko Shindo Heihachi Shindo Akiko Toya Media Manga List of Chapters Anime List of Episodes Music Opening themes Ending themes Character Songs Games Go Rules Goban Go Titles Famous Players Hikago Wiki Usage of Templates Help Anime/Manga Hub